Vidaus tvarkos taisyklės

Pagrindinis / Vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – centras) vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį.2. Centras veikia vadovaudamasis Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktais, reguliuojančiais centro veiklą.

3. Be šių Taisyklių, centro darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai (instrukcijos), centro vyriausiojo gydytojo įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros.

4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. centras – įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2. pacientas – asmuo, kuris naudojasi centro teikiamomis paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;

5.3. nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais);

5.4. paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.5. nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme ir dėl kurių Centras turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai;

5.6. mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar centro vyriausiojo gydytojo įsakymuose.

II. PSP CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

6. Centras yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti ir iš Ukmergės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji įstaiga, teikianti jos įstatuose nustatytas paslaugas ir turinti teisę:6.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, savo firminį ženklą, antspaudą;

6.2. naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose bei centro įstatuose nustatyta tvarka;

6.3. teikti bei gauti labdarą ir paramą;

6.4. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas Centro išduotose licencijose;

6.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;

6.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

6.7. naudoti Centro lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

6.8. skelbti konkursus priemonėms ir darbams, susijusiems su Centro veikla, įsigyti;

7. Centre dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai turi teisę pasirinkti vieną iš Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka aprobuotų diagnostikos ir gydymo metodikų bei technologijų;

8. veiklos procesams gerinti Centras yra įdiegęs Kokybės vadybos sistemą (toliau-KVS) ir dirba vadovaudamasis patvirtintomis KVS procedūromis.

9. Centras privalo:

9.1. užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymai);

9.2. teikti tik tas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos centrui išduotose licencijose;

9.3. užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

9.4. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos, asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;

9.5. užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

9.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Centras teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims, ir gerbti pacientų asmens privatumą;

9.7. užtikrinti, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;

9.8. užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše.

10. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją ir Centro steigėją apie nustatytas vidaus infekcijas, jų protrūkius bei kitus pavojaus pacientų sveikatai atvejus.

11. Centro darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie Centro darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į POLIKLINIKĄ IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA

12. Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į apylinkės vidaus ligų, vaikų ligų, šeimos medicinos gydytojus bei visus pirminio lygio specialistus, t. y. chirurgą, odontologą, akušerį – ginekologą, psichiatrą. Prireikus minėti gydytojai pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą.13. Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

14. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

15. Pacientai, atvykę į Centrą, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).

16. Pacientai pas savo šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į Centro Registratūrą, paskambinę telefonu arba užsirašę registratūroje esančiuose žurnaluose.

18. Registruodamiesi atvykę į Centrą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.

19. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo arba vardą, pavardę ir gimimo datą, arba asmens kodą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.

21. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

22. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

23. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku:

23.1. jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į Registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko;

24. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.

25. Diagnostikos kabinetuose (rentgenografijos, funkcinių tyrimų), laboratorijoje, procedūrų kabinetuose, pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.

26. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) arba neturi siuntimo, už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats centro kasoje.

27. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą.

28. Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą pristato su gydytoju dirbanti slaugytoja.

29. Prireikus, paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai.

30. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos korteles medicinos darbuotojai grąžina į Registratūrą.

31. Pacientų kreipimosi į centrą tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, Centro KVS dokumentai.

IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PSP CENTRE TVARKA

32. Centre teikiamos pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančiose centro licencijose.33. Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašiusių prie centro gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

35. Centras teikia mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar Centro vyriausiojo gydytojo įsakymai. Paslaugų asortimentą reglamentuoja centro vyriausiojo gydytojo įsakymai.

36. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Centrą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.

37. Iškvietimai į namus vykdomi Centro vyriausiojo gydytojo įsakymuose nustatyta tvarka.

38. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

39. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.40. Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

41. Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

42. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Centre teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su teikiamų nemokamų paslaugų sąrašu bei mokamų paslaugų kainynu pacientai gali susipažinti Centro Registratūroje.

43. Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją taip, kaip numato teisės aktai.

44. Paciento pasirinkimas įforminamas prašymu registruotis gydymo įstaigoje, kuriame turi būti nurodoma: paciento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas bei dokumento, patvirtinančio, kad pacientas apdraustas, serija ir numeris, kontaktinis telefonas, pasirinkto gydytojo vardas, pavardė. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą poliklinikai moka 1 (vieno) lito mokestį.

45. Pacientas, norėdamas pakeisti apylinkės gydytoją (šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų), Registratūroje turi užpildyti Prašymą gydytis pas kitą gydytoją.

46. Pacientas, turėdamas siuntimą, gali laisvai rinktis bet kurią šalies ambulatorinę arba stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

47. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas.

48. Pacientas turi būti informuotas apie Centro vidaus tvarką.

49. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

50. Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.

51. Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.

52. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.

54. Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

55. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

56. Lietuvos Respublikos gyventojas, dalyvaudamas sveikatinimo veikloje privalo:

56.1. rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;

56.2. nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių;

56.3. rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į Centrą tik įsitikinus, kad yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju – už paslaugas mokėti savo lėšomis;

56.4. vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.

57. Lankydamasis Centre pacientas privalo:

57.1. gerbti Centro darbuotojus ir kitus pacientus;

57.2. laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;

57.3. netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;

57.4. laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;

57.5. tausoti Centro turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Pacientas privalo informuoti Centrą (atvykęs į Registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.

59. Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.

60. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

VI. PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į AMBULATORINĖS IR STACIONARINĖS PAGALBOS GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

61. Paciento gydymo kitoje ambulatorinėje ir stacionarinėje įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.62. Esant būtinybei gydyti pacientą kitoje ambulatorinėje gydymo įstaigoje ir stacionare, gydantis gydytojas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užpildo formą 027/a, „Išrašą iš medicininių dokumentų“ ir atiduoda juos pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. Tuomet pacientas gali vykti į rekomenduojamą gydymo įstaigą.

63. Pacientui atsisakius vykti į kitą ambulatorinę ar stacionarinio gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS SPRENDIMO TVARKA

64. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir gydytojo ar kito medicinos darbuotojo, nesutarimą sprendžia Centro poliklinikos vedėjas.65. Jei Centro poliklinikos vedėjas negali priimti sprendimo dėl gydymo, tenkinančio abi puses – pacientą išklauso ir apžiūri gydytojų konsiliumas, kuris organizuojamas kitą artimiausią Centro darbo dieną.

66. Konsiliumo sprendimą pacientas gali apskųsti Centro vyriausiam gydytojui raštu. Atsakymas į raštišką kreipimąsi pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Jei pacientas elgiasi agresyviai, grasina, yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių ar narkotinių medžiagų, Centro medicinos personalas turi teisę iškviesti policiją.

68. Jei pacientas turi nusiskundimų dėl Centro darbo tvarkos, juos gali pateikti raštu arba žodžiu Centro vyriausiam gydytojui.

69. Jeigu paciento netenkina Centro vyriausiojo gydytojo atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TVARKA

70. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.71. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:

72.1. Centro darbuotojams, kurie gydo, tiria, slaugo, registruoja pacientą;

72.2. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;

72.3. apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, – teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;

72.4. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.

73. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti /fotografuoti Centre ar jos teritorijoje gali tik informavę Centro vyriausiąjį gydytoją bei gavę to paciento sutikimą.

IX. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

74. Asmens sveikatos istorija yra Centro dokumentas ir yra saugomas jos Registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Centro.75. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal Centre galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.

76. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos daromas nemokamai, jei pacientą gydantis Centro gydytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą. Išraše turi būti pateikiama ne daugiau duomenų, negu būtina apibrėžtam tikslui pasiekti.

77. Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.

X. POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS

78. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Centre teikiamos pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 18.00 val.79. Darbuotojai dirba pamainomis, pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Medicinos darbuotojų darbo grafikai skelbiami Centro informacinėse lentose bei nurodomi ant kabinetų durų.

80. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 7.00 val. iki 10.00 val.

81. Centro nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie jos prisirašiusiems gyventojams teikiamos viešojoje įstaigoje Ukmergės ligoninėje, priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.

82. Centro administracijos darbo laikas yra nuo 7.30 iki 16.00 val. (penktadieniais nuo 7.00 iki 15.00 val.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

83. Darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje. Pacientai medicinos personalo pietų pertraukos metu neaptarnaujami.

.

XI. BENDROSIOS POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

84. Centro teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.85. Centro patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

86. Centro darbuotojams draudžiama Centre būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

87. Centro darbuotojai privalo elgtis su pacientais ir kolegomis pagarbiai, mandagiai, taktiškai palaikyti dalykinę darbo atmosferą.

88. Centro darbuotojams draudžiama centre organizuoti komercinius, politinius ir kitus su tiesiogine veikla nesusijusius renginius.

89. Centro darbuotojų netaktiškas elgesys pacientų ir kolegų atžvilgiu svarstomas centro etikos komisijoje.

90. Centro darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

91. Centro elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

92. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Centro vyriausio gydytojo įsakymais.

93. Centro darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

94. Centro darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.

95. Centro darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.

96. Darbo metu Centro darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus Centro vyriausio gydytojo nustatyta tvarka.

97. Centro darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

98. Centro darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

99. Centro darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

100. Centro administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

101. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.102. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Centro informacinėse lentose.

103. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Centro darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.

Ukmergės PSPC
Skip to content