Projektai

Pagrindinis / Projektai

Apie vykdomą projektą

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui skirtas finansavimas ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-0035 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre“

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Projekto pradžia: 2019 m. gegužės mėn.

Projekto pabaiga: 2020 m. spalio mėn.

 

Projekto santrauka

Ukmergės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos centro įgyvendinamas projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyta medicininė, kompiuterinė įranga, tikslinių transporto priemonių, skirtų pacientų lankymui namuose, įrengtas DOTS kabinetas, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, atlikti patalpų remonto darbai, reikalingi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir pritaikyti projekto vykdytojo patalpas asmenims su negalia. Tikimasi, kad projekto naudą pajus apie 24 369 rajono gyventojų.

 

Projekto tikslas

Padidinti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų efektyvumą.

 

Projekto uždavinys

Pagerinti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą, atnaujinti patalpas, pritaikant jas neįgaliųjų poreikiams, įsigyti medicininę įrangą ir transporto priemones, reikalingas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įrengti DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą.

 

Projekto tikslinės grupės ir jų poreikiai

Projekto tikslinė grupė – prie projekto vykdytojo įstaigos prisirašę asmenys, kurių poreikiai susiję su pagerėjusia sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir specializuotos sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų kokybe ir prieinamumu, sumažėjusiu sergamumu.

 

Projekto siekiami rezultatai

  • įsigyta projekto vykdytojo veiklai būtina medicininė įranga ir tikslinės transporto priemonės;
  • įsigyti projekto vykdytojo veiklai reikalingi kompiuteriai ir baldai;
  • suremontuotos projekto vykdytojo patalpos, esančios Vytauto g. 105, Ukmergė;
  • projekto vykdytojo patalpos (registratūra, sanitariniai mazgai) pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

 

Projekto nauda šiose srityse:

Sveikatos – įsigyta moderni medicinos įranga pagerins projekto vykdytojo veiklos efektyvumą diagnozuojant ankstyvus sveikatos sutrikimus ir ligas. Tokiu atveju sumažės sergamumo, mirtingumo rodikliai, bus vykdoma savalaikė susirgimų prevencija. Atlikus paprastojo remonto darbus suremontuotos patalpos atitiks higienos normas, registratūros patalpos ir sanitariniai mazgai bus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, o įsigyta įranga, kompiuteriai ir baldai sudarys tinkamas sąlygas įstaigoje dirbantiems specialistams.

Socialinėje – įgyvendintas projektas prisidės prie Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, gyventojai galės gauti kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės gyvenimo kokybė, mažės socialinė atskirtis tarp šalies miestų ir rajonų.

Ekonominėje – pagerėjusios sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kokybė skatins Ukmergės rajono savivaldybėje gyvenančius asmenis likti gyventi ir dirbti savo gimtajame krašte. Pagerėjusios darbo sąlygos ir įsigyta moderni medicinos įranga sudarys prielaidas jaunų, perspektyvių medicinos darbuotojų pritraukimui.

Kita – įsigyta medicininė įranga bus moderni ir efektyviai prisidės prie tarp gyventojų paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevencijos. Projektu taip pat bus investuojama į medicininės įrangos, reikalingos užtikrinti vaikų sveikatos stiprinimą, ligų profilaktiką, ankstyvąją diagnostiką, įsigijimą. Be to, bus įsigyjama odontologinė įranga, reikalinga pagerinti gydytojų odontologų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Taip pat numatoma įsigyti vyresnio amžiaus pacientų ligų prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai reikalingą medicininę įrangą. Atnaujintos patalpos prisidės prie palankesnių gydytojų ir slaugytojų darbo sąlygų ir patrauklesnės gydymo aplinkos pacientams sukūrimo. Įgyvendintos priemonės neįgaliųjų poreikiams tenkinti padidins asmenų, su judėjimo negalia, gebėjimą savarankiškai patekti į gydymo įstaigą ir joje gauti paslaugas. Įsigytos transporto priemonės padidins paslaugų prieinamumą namuose esantiems pacientams. Įsigyta medicininė ir odontologinė įranga padidins paslaugų efektyvumą ir pagerins kokybę.

Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą  „Ambulatorinių sveikatos priežiūros  paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone“ 08.4.2-ESFA-R-615-01-0007, pagal 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros  paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone“ įgyvendinimo metu planuojama 25 tuberkulioze sergantiems pacientams suteikti socialinės paramos priemonės (maisto talonus) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 11 mėnesių.

Bendra projekto vertė – 12 164,71 Eur su PVM, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei bendrojo finansavimo lėšos – 11 252,33 Eur su PVM (92,5 proc. bendros projekto vertės), nuosavos lėšos – 912,38 Eur su PVM (7,5 proc. bendros projekto vertės).

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.

Projektas įgyvendinamas su partneriais:

  • VšĮ Ukmergės ligoninė;
  • VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras;
  • BĮ Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras;
  • Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba;
  • Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Atlikus gyventojų apklausą apie teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, identifikavus labiausiai tobulintinas sritis, projekto metu numatyta parengti ir įdiegti savivaldybės administracijos ir sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti piliečių chartiją, padidinti darbuotojų kvalifikaciją klientų aptarnavimo srityje.

Projekto lėšomis VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre bus atliktas dalies registratūros patalpų remontas, pacientų registracijos sitema ( taikant vieno langelio principą), parengtos pacientų aptarnavimo tvarkos ir procedūros.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, pagerės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto „Inovatyvaus paslaugų teikimo modelio diegimas Ukmergės PSPC ir VŠĮ Moters sveikatos centre“ įgyvendinimas

Senstant visuomenei poliligotumas tampa vis aktualesne problema bei iššūkiu sveikatos priežiūros sistemai. Projekto metu bus išbandytas inovatyvus ir efektyvus paslaugų teikimo modelis, kuris pagerintų paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – daugiadalykė specialistų komanda, kuri projekto įgyvendinimo metu tiesiogiai prisidėtų prie projekto įgyvendinimo dirbdama su projekto naudos gavėjais  – pacientais, sergančiais dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis: E11 – 2 tipo cukriniu diabetu bei I11 – hipertenzine širdies liga. Projekto įgyvendinimo metu būtų organizuojami mokymai, skirti daugiadalykės specialistų komandos kompetencijos kėlimui bei apmokymui darbui su modelio metodika bei inovatyviomis technologijomis, kurios bus įsigyjamos projekto metu nuotoliniam pacientų monitoringui.

Projekto rezultate būtų išbandytas inovatyvus paslaugų teikimo modelis, skirtas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Tikimasi, kad sėkmingai įgyvendinus projektą modelį galėtų išbandyti ir įdiegti kitos Lietuvos gydymo įstaigos.

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto pavadinimas – „Inovatyvaus paslaugų teikimo modelio diegimas Ukmergės PSPC ir VŠĮ Moters sveikatos centre“

Projekto kodas: 08.4.2-ESFA-K-616-01-0016

Projekto vykdytojas  – Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

Projekto partneriai – Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras ir UAB „UnaVita“

Projekto tikslas – išbandyti inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį, kuris pagerintų paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 445 806,95 EUR

Iš Europos socialinio fondo skiriama iki – 445 806,95 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2020-10-12

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-10-12

Ukmergės PSPC
Skip to content