Darbo pasiūlymai

Pagrindinis / Darbo pasiūlymai

Ukmergės rajono savivaldybė (biudžetinė įstaiga, Kęstučio a. 3, Ukmergė, kodas 188752174) skelbia konkursą viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti (pareigybės aprašymas pridedamas).

Duomenys apie įstaigą: viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, buveinės adresas: Vytauto g. 105, LT-20184 Ukmergė, įmonės kodas 182934444.

Vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 4346,00 Eur. Įstaigos vadovo darbo apmokėjimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnyje.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams teisės aktų nustatyta tvarka.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

 1. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;

2.3. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

2.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas) (forma pridedama);
 6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (forma pridedama);
 7. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytiems reikalavimams kopijas.

Pretendentų atrankos būdas: interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai ar grupėje užduodami vienodi klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe užduoti papildomus klausimus).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį; www.vtd.lt).

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 6 d.

Skelbimą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-gydytojas-322;903850.html

Skelbimo Nr.: 90385.

Informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 60346, 8 618 71349, el.p. [email protected].

šeimos gydytoją  (1 etato krūviu).

Siūlome:

 • dirbti komandoje su gydytojais specialistais;
 • lankstų darbo grafiką;
 • tarnybinį butą;
 • dalies kelionės išlaidų kompensavimą.

Pagrindinis reikalavimas:
turėti atitinkamos profesinės kvalifikacijos licenciją..

Kviečiame atvykti, apsižiūrėti įstaigą ir aptarti visas darbo sąlygas.

Kreiptis tel. 8 340 65196 (vyr.gydytoja) Gitana Čepienė
8 340 63690 (personalo specialistė) Inga Stončiuvienė
arba siųsti CV adresu [email protected]

Ukmergės PSPC
Skip to content