SKELBIAMAS PATALPŲ VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS

SKELBIAMAS PATALPŲ VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras skelbia viešą patalpų nuomos konkursą, kuriuo išnuomojamos Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas

 1. Turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas – Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 105, Ukmergė, LT-20184, kodas 182934444;
 2. Informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys) – patalpos, plane pažymėtos 1-4 (7,01 kv.m), 1-73 (9,02 kv.m), 1-74 (5,07 kv.m), 1-75 (30,70 kv.m), esančios Vytauto g. 105, Ukmergė LT-20184 (registro Nr. 44/1299976, pastato pažymėjimas plane 2D3p, pastato unikalus Nr. 8196-7000-5074). Bendras patalpų plotas – 51,80 kv.m.
 3. Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą): patalpos nuomojamos vaistinės veiklai (vaistų ir vaistinių preparatų prekybai);
 4. Pradinis turto nuompinigių dydis, nustatytas sprendime dėl savivaldybės turto nuomos vykdant pirmąjį turto nuomos konkursą – 1,44 Eur per mėnesį už 1 kv. m.
 5. Nuompinigių mokėjimo tvarka – konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į savivaldybės turto nuompinigius. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos (jeigu tai ne darbo diena, iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. Nuomininkas už jam teikiamas paslaugas atsiskaito pagal atskirą susitarimą su nuomotoju.
 6. Informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą. Nuomininkas, per nuomos sutartyje nustatytą terminą nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.
 7. Turto nuomos terminas, galimybė pratęsti terminą – 10 metų (be galimybės pratęsti nuomos terminą);
 8. Konkurso dalyvių registravimo vieta (adresas, kabineto numeris, komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos laikas (data ir laikas) – dalyviai registruojami adresu Vytauto g. 105, Ukmergė, kabineto Nr. 112, dalyvius registruoja nuomos komisijos pirmininkė Dovilė Aleksandravičienė, tel. Nr. (8 340) 65125, el. paštas [email protected]. Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10 val.
 9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai: 3 mėnesių pradinio savivaldybės turto nuompinigių dydžio suma, sudaranti 223,78 Eur (du šimtus dvidešimt tris Eurus, 78 ct). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT674010042900000028, bankas Luminor Bank.
 10. Turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas). Turto apžiūrą galima atlikti 2020 m. rugpjūčio 10 d. 10 val., asmens, atsakingo už turto apžiūrą kontaktiniai duomenys: patalpų nuomos komisijos pirmininkė Dovilė Aleksandravičienė, tel. Nr. (8 340) 65125, el. paštas [email protected]
 11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas – komisijos posėdis vyks 2020 m. rugpjūčio 26 d., 10.00 val., Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro posėdžių salėje, 1 aukštas.
 12. Kita informacija ir papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis:

Nuomojamos patalpos atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus oficinai ir kitoms vaistinės veiklai būtinoms patalpoms.

Patalpų planas pridedamas (1 lapas).

Nuomos konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis 2020 m. sausio 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-16 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Konkurso dalyviai registruodamiesi dalyvavimui konkurse pateikia užklijuotą voką, ant kurio užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti dokumentai:

 • paraiška (Aprašo 1 priedas), kurioje nurodoma konkurso dalyvio teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, kontaktinio asmens telefono numeris, el. pašto adresas;
 • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo;
 • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti gražinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir registracijos tvarka nurodyti Aprašo II skyriuje.

Daugiau informacijos rasite čia.

Papildoma informacija teikiama telefonu Nr. (8 340) 65125 ir el. paštu [email protected]

Ukmergės PSPC
Skip to content